13 april, 2017

Organisation

AFSR, Svensk-franska forskningsföreningen finns även registrerad i Frankrike under namnet Association franco-suédoise pour la Recherche. Organisatoriska enheter inom AFSR är Generalförsamlingen, Styrelsen, AFSRs industrifond samt Ledningsgruppen.

Generalförsamling
AFSRs medlemmar består av fysiska och juridiska personer i Frankrike och Sverige. Föreningens högsta beslutande organ är Generalförsamlingen (Assemblée Générale), som består av personliga medlemmar, ofta verksamma inom vetenskaplig och teknisk forskning, samt företrädare för juridiska medlemmar, som t.ex. forskningsråd och forskningsinstitut.

Styrelse
Till Generalförsamlingen är knuten en styrelse (Comité Directeur) med representanter för föreningens institutionella medlemmar samt individuellt utsedda medlemmar. Styrelsen, som består av en svensk och en fransk sektion, utser inom sig sin ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska hämtas från den svenska sektionen och vice ordföranden från den franska sektionen.

AFSRs industrifond
Inom AFSR finns en industrifond (Fondation industrielle), som förvaltar donationer som AFSR mottagit från bl.a. industriföretag i Sverige och Frankrike. Fondens arbete leds av en svensk ordförande och en fransk vice ordförande. Båda dessa ingår i AFSRs ledningsgrupp.

Ledningsgrupp
AFSR har en ledningsgrupp (Conseil d’Administration) på fyra personer, vilka är ordförandena och vice ordförandena för föreningen och industrifonden. Ledningsgruppen ansvarar för planeringen och genomförandet av de olika projekt och aktiviteter som bedrivs inom AFSR. En närmare presentation av AFSRs nuvarande ledningsgrupp ges under nästa rubrik.