13 april, 2017

Historik

Svensk-franska forskningsföreningen, AFSR (”Association franco-suédois pour la recherche”) har under ett drygt halvsekel fungerat som en viktig länk mellan Sverige och Frankrike inom forskning och teknikutveckling. Inledningsvis låg tyngdpunkten på större samverkansprojekt av strategisk betydelse inom olika teknikområden, t.ex. rymdforskning, material- och miljöteknik och biovetenskap. Föreningen har även under årens lopp initierat och medverkat i seminarier och konferenser, arrangerat studieresor och forskar- och praktikutbyten, samt organiserat två s.k. technology foresights mellan Sverige och Frankrike.

En viktig aktivitet på senare år har varit AFSRs pris till yngre forskare och doktorander. Priset har delats ut sedan 2010 i samverkan med Frankrikes ambassad i Stockholm och Sveriges ambassad i Paris. Ett trettiotal yngre franska och svenska forskare och forskarstuderande har tack vare priset fått möjlighet att bedriva forskning och forskarstudier vid svenska resp. franska universitet och forskningsinstitut.

Teman för priset har bl.a varit ”Biodiversity and Human Health”, ”Transport and Sustainable Development”, “Green Chemistry Serving Human Health”, “Sustainable Development and Human Health” och “New approaches and therapeutic methods for cancer research”. Företag som bidragit till prisets finansiering har varit L’Oreal, Veolia, Envac och AstraZeneca.

Det fransk-svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar

Huvudtema för 2018 och 2019 års pris har varit ”Framtidens hållbara städer”, som också är huvudtema för 2020 års pris.

Valet av detta tema hänger nära samman med det strategiska partnerskap som ingicks mellan mellan Frankrike och Sverige 2017, och som uppdaterades 2019. Partnerskapets huvusakliga syfte är att genom innovationer och gröna lösningar påskynda klimatomställningen inom industrin och samhället i stort. AFSR har valt att ge sitt bidrag till detta viktiga arbete genom att inrikta priset till yngre forskare mot projekt och projektidéer som på olika sätt kan bidra till förverkligandet av framtidens smarta, hållbara städer.

För en närmare presentation av huvudtema, möjliga underteman och ansökningsvillkor för 2020 års pris hänvisas till rubriken ”Pris till unga forskare”/”Prix pour jeunes chercheurs”