13 april, 2017

Organisation

AFSR, Svensk-franska forskningsföreningen, finns även registrerad i Frankrike under namnet Association franco-suédoise pour la Recherche. Organisatoriska enheter inom AFSR är Generalförsamlingen, Styrelsen, AFSRs industrifond samt Ledningsgruppen.

Generalförsamling

AFSRs medlemmar består av fysiska och juridiska personer i Frankrike och Sverige. Föreningens högsta beslutande organ är Generalförsamlingen (Assemblée Générale), som består av personliga medlemmar, ofta verksamma inom vetenskaplig och teknisk forskning, samt företrädare för juridiska medlemmar, som t.ex. forskningsråd och forskningsinstitut.

Styrelse

Till Generalförsamlingen är knuten en styrelse (Comité Directeur) med representanter för föreningens institutionella medlemmar samt individuellt utsedda medlemmar. Styrelsen, som har en svensk och en fransk sektion, utser inom sig sin ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska hämtas från den svenska sektionen och vice ordföranden från den franska sektionen.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 följande sammansättning:

Abdel El Manira, professor vid Karolinska Institutet och ordförande i AFSR
Marc Fontecave, professor vid Collège de France och vice ordförande i AFSR
Börje Svensson, ekonomie doktor och ordförande i AFSRs industrifond
Claude Trink, Ingénieur général des Mines och vice ordförande i AFSRs industrifon
Olle Kämpe, professor vid Karolinska Institutet och f.d. ordförande i AFSR
Charlie Gullström, filosofie doktor, arkitekt och senior researcher vid RISE (Research Institutes of Sweden)
Guillaume Ravier, Chargé de cooperation zone Europe, Ministère de l’Enseignement supérieur, Recherce et Innovation

AFSRs industrifond

Inom AFSR finns en industrifond (Fondation industrielle), som förvaltar donationer som AFSR mottagit från bl.a. industriföretag i Sverige och Frankrike. Fondens arbete leds av en svensk ordförande och en fransk vice ordförande. Båda dessa ingår i AFSRs ledningsgrupp.